Projekty UE

1. ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nr postępowania 1/2020

na wykonanie zamówienia w ramach zadania pn. Zakup materiałów reklamowych promujących ofertę realizowanego w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Łukasz Jaguś REKLAMA 360 poprzez udział w targach.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


2. ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nr postępowania 2/2020

na wykonanie zamówienia w ramach zadania pn. Zabudowa stoiska w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Łukasz Jaguś REKLAMA 360 poprzez udział w targach.” w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Łukasz Jaguś REKLAMA 360 poprzez udział w targach.

W ramach projektu Wnioskodawca Łukasz Jaguś REKLAMA 360 jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo w branży reklamowej, zgodnie z posiadanym planem rozwoju - planem internacjonalizacji prowadzonej działalności, zaplanował udział w trzech wydarzeniach targowych o charakterze międzynarodowym, które odbędą się w Polsce 2 2020 roku:

1.RemaDays Warsaw 2020 - 12-14.02.2020

2.Festiwal Marketingu i Druku Warszawa 2020 - wrzesień 2020

3.Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA 2020 Kraków - 04-06.11.2020

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wprowadzi swoją ofertę na nowy rynek zagraniczny, na którym dotychczas nie oferowało swoich produktów.

Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźników: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1), Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) oraz Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności.

Planowanymi efektami i rezultatami projektu będą: Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 3 szt.; Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 34136,16 zł; Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1 szt.

Umowa handlowa podpisana przez Wnioskodawcę z zagranicznym odbiorcą zapewni realizację wskaźnika Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji - 2 szt.

Wartość projektu: 142 234,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 108 097,84 PLN

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 3.9 RPO WL 2014-2020 nr RPLU.03.09.00-06-0019/19-00 została zawarta w dniu 12.11.2019 r.

Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 30.12.2020 r.

Logotypy UE
Logotypy UE