Projekty UE

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Łukasz Jaguś REKLAMA 360 poprzez zakup usług doradczych”.

W ramach projektu Wnioskodawca Łukasz Jaguś REKLAMA 360 zaplanował zakup specjalistycznych usług doradczych dla prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa celem osiągnięcia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wybrany przez Wnioskodawcę zakres usług doradczych został poprzedzony analizą potrzeb i oczekiwań Wnioskodawcy względem dalszego rozwoju działalności. W ramach Bonu na doradztwo wparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, polegające na zakupie specjalistycznych usług doradczych w następujących obszarach:

  1. Wdrażanie nowych usług i produktów. 
  2. Wzmocnienie procesów sprzedaży.
  3. Pozyskanie partnerów biznesowych.
  4. Zdobywanie finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć.
  5. Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych na terenie województwa lubelskiego.

Pomoc udzielana w ramach Bonu na doradztwo prowadzić będzie do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP.

Zawarcie umowy o dofinansowanie zapewni realizację wskaźników: „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1)” oraz „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2)”.

Planowanymi efektami i rezultatami projektu będą: „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)” - 28 000,00 PLN, „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa” - 1 sztuka oraz „Liczba przedsiębiorstw, które poprawiły swoją konkurencyjność, jakość i efektywność zarządzania w wyniku realizacji projektu” - 1 sztuka.

Wartość projektu: 172 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 112 000,00 PLN

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 3.5 RPO WL 2014-2020 nr:

RPLU.03.05.00-06-0061/19-00 została zawarta w dniu 18.05.2020r.

Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 30.07.2021r.

Logotypy UE